شما هم حتماً شاهد استفاده از روشهای اشتباه، غیر بهره ور، پرهزینه در سازمانها و شرکتها بوده اید.
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 14 تیر 1391    | نام دانشجو: خانم آقاطاهری    | طبقه بندی: مطالب علمی رشته مدیریت،     | نظرات()